Скейтборд KICKER 27"

Скейтборд KICKER 27"

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скейтборд Kicker 27" е с високоустойчива,
здрава и гъвкава РР дъска, водно боядисване.
Размери на борда - 68 х 18 см, 1340 g;
Шаси - 3,25", алуминиева сплав;
Тампони - 85А;
Колела - 60 х 45 мм;
Материал на колелата - PU, цветни;
Твърдост на колелата - 80А;
Лагери - ABEC7;
Максимално тегло на скейтъра 100 кг.
Тегло: 2.5 кг.
Подходящо за деца над 3 години.
В и с о к о у с т о й ч и в а , з д р а в а и г ъ в к а в а P P д ъ с к а с в о д н о б о я д и с в а н е ; Р а з м е р и н а б о р д а - 6 8 х 1 8 с м , 134 0 g ; Ш а с и - 3 , 2 5 ? , а л у м и н и е в а с п л а в ; Т а м п о н и - 8 5 A ; К о л е л а - 6 0 x 4 5 м м ; М а т е р и а л н а к о л е л а т а - P U , ц в е т н и ; Т в ъ р д о с т н а к о л е л а т а - 8 0 А ; Л а г е р и - A B E C 7 ; М а к с и м а л н о т е г л о н а с к е й т ъ р а - 100 к г ; Т е г л о - 2 . 5 к г ;

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

  • Преглеждания: 281
  • Производител: Moni
  • Код на продукта: M-KICK
  • Наличност: В наличност
  • 75.00лв.